fbpx
Published On: Thu, Feb 11th, 2021

Detentiesysteem vereist verhoogd toezicht

PHILIPSBURG – Verhoogd toezicht door de Europese Ministerraad is “van vitaal belang om de structurele verbetering van het detentiesysteem in St. Maarten te verzekeren in lijn met internationale standaards voor mensenrechten.” Dit is de conclusie in een brief aan het Departement voor de Executie van Veroordelingen van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens van Adriana van Dooijeweert, de president van het Nederlandse Mensrechteninstituut.

De veroordeling waar het over gaat betreft de zaak van Francesco Corallo tegen de Staat der Nederlanden. De in Italië geboren Nederlandse zakenman zat acht maanden en drie dagen in bewaring op het politiebureau in Philipsburg tussen 12 december 2016 en 29 maart 2017 in afwachting van zijn uitlevering aan Italië. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde dat Corallo’s detentieomstandigheden in strijd waren met artikel 3 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens, Dit artikel verbiedt de onmenselijke en vernederende behandeling van gevangenen.

Van Dooijeweert’s brief toont aan dat er niet veel is veranderd sinds de Corallo-uitspraak van 9 oktober 2018 want er staan nog drie zaken op de rol bij het Europese Hof en ze hebben allemaal betrekking op klachten over de detentieomstandigheden op het politiebureau.

Van Dooijeweert schrijft dat er “enige beginnende tekenen van vooruitgang zijn, na jaren van ondermaatse condities in St. Maarten’s detentiesysteem.”

Maar terwijl oplossingen lijken op eeuwigdurende projecten, bestaan de problemen nog steeds. De Nederlandse regering erkent in haar actieplan van 17 december 2020 dat het maximale verblijf van tien dagen in politiecellen nog steeds wordt overschreden maar dat dit wordt veroorzaakt door het gebrek aan ruimte in het Huis van Bewaring in Pointe Blanche.

“Dit toont de verwevenheid aan van de problemen op het politiebureau en in de Pointe Blanche gevangenis,” schrijft van Dooijeweert. “Als de detentie situatie in Pointe Blanche niet verbetert, dan blijven de vernederende omstandigheden in het politiebureau voortbestaan.”

De huidige staat van het detentiesysteem verhindert ook de terugkeer van gevangenen die nu achter de tralies zitten in Nederland (21) en in Curacao (5). “Er is geen vooruitzicht op de terugkeer van deze gevangenen. Dit geeft een somber beeld dat nog somberder is dan het was toen St. Maarten autonoom werd op 10 oktober 2010. We zijn nu tien jaar verder en het is desastreus te ontdekken dat er geen vooruitgng is geboekt,” zo schrijft de Voortgangscommissie in haar laatste rapport.

Van Dooijeweert is niet alleen maar negatief. Ze bericht dat de regering van St. Maarten “zichtbare bereidheid en politieke overeenstemming” heeft getoond voor het zetten van stappen om vooruitgang te bereiken.

Nederland heeft een steunpakket van €30 miljoen aangeboden voor de bouw van een nieuwe gevangenis en voor structurele verbeteringen van de detentieomstandigheden. St. Maarten en Nederland hebben ingestemd met 15 juni 2021 als datum voor de uitvoering van bepaalde maatregelen. Een afspraak met UNOPS, het projectservicebureau van de Verenigde Naties, wordt naar verwachting een dezer dagen getekend.

De Europese commissie ter voorkoming van marteling en onmenselijke of vernederende behandeling of straf (gewoonlijk aangeduid als commissie ter voorkoming van marteling, of CPT) merkte na een bezoek aan St. Maarten in 2014 op dat het politiebureau “volkomen ongechikt is voor het vasthouden van verdachten en veroordeelden.”

De CPT beval aan om verblijf in een politiecel te beperken tot drie dagen en in ieder geval niet langen dan tien dagen te laten duren. Overschrijding van deze termijnen staat gelijk aan een mensenrechtenschending.

De CPT stelde verder dat er per gevangene minimaal 4 vierkante meter leefruimte hoort te zijn. Toen Corallo werd vastgehouden op het politiebureau bracht hij een deel van zijn tijd door in een meerpersoonscel van 16 vierkante meter met vijf of zes, en soms meer, gevangenen. Dat verlaagde zijn leefruimte tot minder dan drie vierkante meter en op sommige momenten zelfs tot twee vierkante meter.

De CPT oordeelde dat de detentieomstandigheden op het politiebureau “bijzonder armoedig” waren. De inrichting bestaat uit twaalf cellen met een maximum capaciteit voor 26 gevangenen. Tijdens het CPT-bezoek in 2014 verbleven 31 personen in deze cellen.

De CPT-waarnemeners constateerden dat de celruimte donker en vochtig was, dat er weinig toegang was tot daglicht, dat het kunstlicht onvoldoende was voor lezen, dat de ventilatie gebrekkig was, dat er een gore lucht hing en dat de toiletten lekten.

Veroordeelde gevangenen kregen twee keer per dag gedurende een uur frisse lucht en verdachten (zoals Corallo) één keer per dag een uur.

Het Europese Hof kende Corallo in 2018 een schadevergoeding toe van €10,500, maar het is onduidelijk of hij dit bedrag ook heeft ontvangen en van wie. Staatssecretaris Knops vertelde het Nederlandse parlement dat de boete zou worden doorgestuurd naar de verantwoordelijke partij (St. Maarten), terwijl lokale politici argumenteerden dat Nederland moet betalen omdat de titel van zaak voor het Europese Hof Corallo tegen Nederland is en niet Corallo tegen St. Maarten.

Fotobijschrift: Dossierfoto’s van reparatiewerkzaamheden die in januari 2019 in de gevangenis van de Philipsburg-detentiecellen zijn uitgevoerd.

###

Gerelateerde artikelen:
St. Maarten detention system needs enhanced supervision