fbpx
Published On: Thu, May 28th, 2020

Regeringen Aruba, Curaçao en Sint Maarten moeten armoedebeleid ontwikkelen

John Leerdam - avatardoor John Leerdam

Het hing in de lucht. Op donderdag 14 mei jongstleden haalde aan de vooravond van de Rijksministerraad de Curaçaose minister-president uit naar Nederland. Hij vond dat hij werd behandeld als loopjongen met de door Nederland gedicteerde gedetailleerde kortingen op ministers- en ambtenarensalarissen als voorwaarden voor liquiditeitssteun.

De Rijksministerraad van de volgende dag klapte. Er kon geen overeenstemming met Curaçao bereikt worden over de condities voor liquiditeitssteun. Financiële beademing voor het Curaçaose bedrijfsleven dat in de intensive care ligt als gevolg van de total lockdown om de Covid-19-pandemie te stutten is nu onmiddellijk in gevaar door gebrek aan liquide middelen bij de Curaçaose regering. Op woensdag 20 mei aanstaande overlegt de vaste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties met staatssecretaris Knops over de ontstane situatie.

Impasse
Een uitzichtloze bestuurlijke impasse tussen Curaçao en Nederland dreigt want de Curaçaose minister-president voelt zich gekrenkt en gekleineerd. Als short cut komt dan spoedheidshalve in beeld het voorstel van de vier prominente in Nederland wonende Caribische Nederlanders (Maria Cuarts, Jurenne Hooi, Arthur Kibbelaar en Walter Palm; zie de Volkskrant van 14 april 2020) dat Nederland rechtstreeks het Curaçaose bedrijfsleven steunt met voorbijgaan van de Curaçaose regering. Er is immers geen tijd te verliezen. En dat is ook in het Nederlandse belang want economische malaise op Curaçao leidt vaak tot migratie naar Nederland. Migranten op zoek naar een betere toekomst. ‘Verdoemden in deze uithoek/ vluchten voor de toekomst’ zijn de schitterende openingsregels van het gedicht Paradijsvogels van de Curaçaose dichter Walter Palm.

Toelatingsregeling
De gebruikelijke politieke reflex in politiek Den Haag op migratie vanuit Curaçao is een toelatingsregeling. Zie het voorstel van wet van André Bosman (VVD) houdende regulering van de vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten in Nederland (Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten in Nederland) (Tweede Kamer vergaderjaar 2011-2012, 33325, 1-3, 4 juli 2012). En het voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf (PVV) inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint-Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen) (Tweede Kamer vergaderjaar 2014-2015, 34044, 1-3, 1 oktober 2014). Wetsvoorstellen die het nooit gehaald hebben omdat ze strijdig zijn met artikel 1 van de Grondwet. Ze maken een ongrondwettelijk onderscheid tussen Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten en andere Nederlanders.
Om grondwettelijke redenen, meer in het bijzonder artikel 1 van de Grondwet, ben ik tegen elke toelatingsregeling voor Nederlanders die afkomstig zijn uit Aruba, Curaçao en Sint-Maarten.

Leeuwarden
Ook op lokaal niveau treedt een soortgelijke reflex op als in politiek Den Haag. In maart verleden jaar heb ik als toenmalig voorzitter van het Overlegorgaan Caribische Nederlanders in Leeuwarden een donderpreek moeten houden omdat deze gemeente van plan was om Antillianen te ontmoedigen om zich te vestigen in deze gemeente omdat zij zich schuldig zouden maken aan ongewenst gedrag. Ik stelde dat de gemeenten die een onderscheid maakt tussen Nederlanders met een Antilliaanse oorsprong en Nederlanders met een andere oorsprong, zich schuldig maakt aan discriminatie.
Als oud-voorzitter van de vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vond en vind ik daarom dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een dergelijk besluit van de gemeente onmiddellijk moet voordragen bij de Kroon ter vernietiging.

Armoedebeleid     
De Covid-19-pandemie legde genadeloos bloot de zwakheden in de sociale en economische structuur op Curaçao. Een solide sociaal vangnet ontbreekt en de economie is te eenzijdig gericht op toerisme en de olieraffinaderij. Covid-19-pandemie sloeg als een neutronenbom toe. De winkelpuien, de hotels en de olieraffinaderij staan er nog, maar het economisch leven is op sterven na dood. De rapporten uit de tijd voor Covid-19-pandemie zijn inmiddels achterhaald na deze uiterst destructieve orkaan.
Met de bovengenoemde vier professionals ben ik daarom van mening dat er nu een commissie moet komen die aanbevelingen moet doen over de diversificatie van de door Covid-19 geruïneerde economieën van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten.
Werkgelegenheid is de sleutel voor het bestrijden van armoede. Als Kamerlid heb ik al in mijn maiden speech aandacht gevraagd voor armoedebeleid en dat heb ik gedurende mijn geheel parlementaire carrière gedaan. Net als toen vind ik dat Nederland met de regeringen Aruba, Curaçao en Sint Maarten armoedebeleid moet ontwikkelen.

JOHN  LEERDAM is oud-Kamerlid en oud-vice-voorzitter van de Vaste Kamercommissie Koninkrijksrelaties.

###

Gerelateerde artikelen:
20 mei 2020 leidde tot verbittering bij Aruba, Curacao en Sint Maarten
Orkaan COVID-19
NEW!!! NEW!!! NEW!!! NEW!!!